Yüksek Lisans Programı Gerekleri

Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Gerekleri

Bilimsel Hazırlık

Lisansını ve lisansüstü öğrenimlerini Siyaset Çalışmaları anabilim dalından farklı bir alanda ya da programda tamamlamış olan öğrenciler, program eksikliklerini gidermek amacıyla Program Yürütme kurulunun önereceği 9 kredilik 3 dersi bilimsel hazırlık dersleri olarak almak zorundadırlar.  Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, program bitirme koşulu olan 24 kredilik toplam 8 dersi başarılı olarak tamamlama yükümlüğü çerçevesinde değerlendirilerek kabul edilmez. Yüksek Lisans programına başlayabilmek için hazırlık programında alınan derslerinin tümünden en az CB notu ile başarılı olunması gereklidir.

Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Ders Gerekleri

Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur

Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, Siyaset Çalışmaları başkanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun karan ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan, Siyaset Çalışmaları programı ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

Siyaset Çalışmaları programını tüm öğrencilik haklanma sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalı, seminer dersi ve tez çalışması başarıyla tamamlanmalıdır.

Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.

Yüksek Lisans adayının toplamda 24 kredilik dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır) başarmış olması gerekmektedir. Her derste CC en az ile başarmış olmakla birlikte ders başarı ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir. Altı zorunlu (toplamda 12 kredilik 4 ders + Seminer + Tez), dört seçmeli (12 kredi) ders seçilmesi koşulu ayrıca aranır.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Siyaset Çalışmaları Anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur.  Eş danışman olması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı,  en az ikisi Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları Anabilim dalından ve ya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru – yanıt bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Siyaset Çalışmaları anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir.

Öğrenci bu süre sonunda  danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini  aynı jüri  önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen  veya düzeltme süresi  sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun  önerisi,  enstitü Siyaset Çalışmaları anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez  danışmanı  ve tez  konusu  değiştirilir.

Yüksek Lisans öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinlikle erde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması  mezuniyet şartı olarak aranır.

İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları için tıklayınız

İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız