Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans veya yüksek lisans derecesini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanlarından farklı alanlarda tamamlamış olan adaylar, programlara kabul edilmeleri halinde program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak bir ya da iki akademik yarıyıl lisansüstü bilimsel hazırlık programına katılırlar.

Programlara bir yarıyıl bilimsel hazırlık koşuluyla kabul edilen adayların, mezuniyet koşulu olan 24 kredilik toplam 8 dersi başarıyla tamamlama yükümlülüğüne ek olarak Program Yürütme Kurulunun önereceği 3 dersi bilimsel hazırlık kapsamında almaları ve başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Programlara iki yarıyıl bilimsel hazırlık koşuluyla kabul edilen adayların, mezuniyet koşulu olan 24 kredilik toplam 8 dersi başarıyla tamamlama yükümlülüğüne ek olarak Program Yürütme Kurulunun önereceği 6 dersi bilimsel hazırlık kapsamında almaları ve başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dönemi ders kayıtlarını program koordinatörü tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu“yla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak yaptırmalıdırlar. Ayrıca öğrenciler, ilgili formun doldurulmuş ve imzalanmış bir elektronik kopyasını kayıt altına alınmak üzere güncel transkriptleriyle birlikte siyaset@itu.edu.tr adresine göndermelidirler.

Bilimsel hazırlık programı, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında yer alan aşağıdaki madde uyarınca uygulanmaktadır:

MADDE 23- (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 – 713 ) Nitelikleri “İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin ilgili maddesinde belirtilen adaylara, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, anabilim dalı başkanı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş dersler aldırılarak lisansüstü bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında aşağıdaki koşullar geçerlidir.

a) Bilimsel hazırlık programlarında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Hazırlık programındaki bir öğrenci, hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili program yürütme kurulunun önerisi ile lisansüstü seviyede dersler de alabilir.

b) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır ve bu dersler için “İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Ancak her dersin başarı notu en az CC olmalıdır. Lisans eğitiminde “koşullu geçer” notları olan (Değişik İbare:Üniversite Senatosu 28/09/2023 – 845) (DD,DD+,DC ve DC+) lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarısız olarak değerlendirilir.

c) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 – 713 ) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre (güz ve bahar akademik yarıyılları) en çok bir takvim yılıdır. Yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez ve dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) (Ek: Üniversite Senatosu 31/10/2019 – 713) Öğrenci birinci yarıyıl alıp başaramadığı dersin yerine takip eden yarıyıl, program yürütme kurulunun teklif edeceği bir başka ders alabilir.