Doktora Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Durumu
STD 601E POLITICAL CONCEPTS AND PERSPECTIVES ON POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 602E IDEOLOGY AND POLITICAL DISCOURSE (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 603E THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 604E ADVANCED TOPICS IN INTERNATIONAL RELATIONS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 605E POLITICAL PHILOSOPHY FROM THE MIDDLE AGES TO THE RENAISSANCE (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 606E POLITICS OF DEATH AND DYING (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 607E ART AND POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 609E POLITICAL THOUGHT AND THEORY IN THE 19TH CENTURY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 611E SOCIAL THEORY AND POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 613E THEORIES OF JUSTICE (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 615E PHENOMENOLOGY AND POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
STD 696E SCIENTIFIC RESEARCH, ETHICS AND SEMINAR (0+0+0) ECTS 5 ZORUNLU
STD YET COMPREHENSIVE (0+0+0) ECTS 5 ZORUNLU
STD DRT THESIS (0+0+0) ECTS 30 ZORUNLU

* İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 53.d gereğince “Öğrenimine 2022-2023 bahar dönemi ve sonrasında başlayan doktora öğrencileri, LEE kodlu kariyer gelişimi grubunda yer alan derslerden birini alıp başarmak zorundadır. Kariyer gelişimi grubunda yer alan dersler 900 kodludur ve birbirine denktir. Bu gruptan birden fazla ders alınması durumunda dersler birbirinin yerine sayılacak ve en son tekrar edilen ders ortalamaya katılacaktır.”

STD 601E Siyasi Kavramlar ve Siyasi Görüşler
Bu ders bir dizi siyasal kavram hakkındaki temel normatif argümanları incelemektedir. Temel siyasi kavramlar incelenerek siyaset teorisine ilişkin bir kavrayış geliştirilecektir. İktidar, devlet, siyasal zorunluluk, sivil itaatsizlik, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları gibi temel kavramlara ilişkin belirli normatif tartışmalar ele alınacak ve bu kavramların tartışmalı niteliği vurgulanacaktır.

STD 602E İdeoloji ve Siyasi Söylem
Bu ders çeşitli ideolojik yapıların, kimliklerin, siyasi anlayış ve davranış biçimlerinin söylemsel olarak nasıl oluştuktuklarını, kendilerini diğer siyasi anlayış ve davranış biçimleri ile nasıl farklılaştırarak varettiklerini ve hangi dinamikler sonucu zayıflayarak tarih sahnesinden yokolmaya başladıklarını incelemektedeir. Burada belirli bazı ideolojik yapıların teker teker incelenmesi yerine, onları vareden “söylemsel süreçler”; dil, anlama algılama ve davranış biçimleri (psikanaliz), benlik biçimleri ve siyasi iktidar ilişkisi gibi çeşitli yaklaşımlar bağlamında ele alınacaktır. Bu yaklaşımlar doğrultusunda ülkemizden ve dünyadan bazı somut örneklere başvurulacaktır.

STD 603E Uluslararası İlişkiler Teorileri
Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel teorik çerçeveler ve belli başlı kavramsal yaklaşımlar kapsamlı ve derinlikli bir biçimde incelenmektedir. Uluslarası İlişkiler’in savaş, egemenlik, iktidar, hukuk, adalet gibi temel kavramlar ve teorik tartışmalara paralel olarak yürüyen epistemolojik sorunlar üzerine devam eden tartışmaları ele alır.

STD 604E Uluslararası İlişkilerde İleri Tartışmalar
Bu derste kuramsal ve ampirik tartışmaların ışığında uluslararası ilişkilerdeki temel meseleler tahlil edilecektir. İkinci Dünya Savaşının bitişi, ve tek kutupluluk, iki kutupluluk, çok kutupluluk meseleleri uluslararası ilşkiler teorileri ve siyasi örnek olaylar kullanılarak analiz edilecektir. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin dünya siyasetindeki rolü ve dünyadaki çatışma bölgeleri ayrıntılı bir şekilde çalışılacaktır.

STD 605E Ortaçağ’dan Rönesans’a Siyaset Felsefesi
Bu dersin birincil amacı erken ortaçağ ile Rönesans arasında hâkim olmuş belli başlı siyaset felsefesi teorilerinin incelenmesidir. Derste öncelikle söz konusu dönem üzerinde büyük etkisi bulunmuş olan Antik Yunan ve Roma siyaset düşünce gelenekleri incelenecek, ardından ilk büyük Ortaçağ filozofu Augustinus’un siyaset felsefesine odaklanılacaktır. Sonrasında, skolastik dönem siyaset felsefesi üzerinde durulacak, özellikle Aquino’lu Thomas’ın “yasa” kavramı mercek altına alınacaktır. Son olarak Luther, Calvin ve Machievelli gibi Rönesans ve Reform dönemi düşünürleri üzerinde durularak, Ortaçağ düşüncesinin sonraki kuşaklar üzerindeki etkisi tartışılacaktır.

STD 606E Ölüm ve Ölme Politikası
Bu derste ölüm ve ölmenin felsefesinin başlıca teorileri, kavramları ve meseleleri karşılaştırmalı olarak ele alınır. Buna göre ölümün farklı felsefi duruşlardan bakarak nasıl tanımlandığı ve metafizik, bireysel ve toplumsal anlamları sorgulanır.

STD 609E 19. yy Siyasal Düşüncesi ve Kurumı
Hegel, Marx ve Mill felsefesi, yabancılaşma, özgürlüğün doğası, özel mülkiyetin rolü, liberalizmin yararları ve noksanlıkları, modern toplumda özgürlüğe karşı tehlikeler, çoğunluğun tahakkümü ve demokrasinin değeri.

STD 610E Fenomenoloji ve Siyaset
Fenomenoloji ve siyasetin keşişiminin incelenmesi, yaşam dünyası ve siyaset dünyası, tarih ve ideoloji anlayışı, modern devlet ve kurumlar, siyasi bilgi, diğer zihinlerin problemi ve öznelerarasılık, hümanizm, şiddet, kötülük sorunu, vatandaşlığın siyaseti ve sorumluluğu, topluluk, özgürlük, feminizm ve ırkçılık.

STD 611E Sosyal Kuram ve Siyaset
Sosyal sınıf, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ve din gibi sosyo-politik olgular; modern ulus devlet ve kurumlarının iktidarı; toplumsal ve siyasi hayatı şekillendiren güç dinamikleri; kimi zaman siyaseti şekillendiren modern ideoloji ve ütopyalar; ekonomik ve kültürel düzeylere ilişkin yerel siyaset ve evrensel eğilimler arasındaki ilişkiler; gündelik yaşamın mikro siyaseti.

STD 613E Adalet Kuramları
Farklı bireyler ve gruplar arasında yükümlülük ve faydaların dağıtımına ilişkin izleyen sorulara cevap arayan çağdaş sosyal adalet tartışmaları: Adalet üzerine nasıl tartışabiliriz ve bu tartışmanın ne gerektirdiğine nasıl karar verebiliriz? Adalet sıkı çalışmayı ve yeteneği ödüllendirmeyi mi gerektirir yoksa en kötü durumdaki ve en çok ihtiyacı olana mı yardım etmeliyiz? Adalet özgürlükle uyumlu mudur yoksa adaleti gerçekleştirmek özgürlük konusunda bir bedel ödemek anlamına mı gelir? Sonuncu fakat çok önemli olarak, zengin ve fakir ülkeler arasındaki aşırı servet eşitsizliği düşünüldüğünde adalet küresel düzeyde ne gerektirir?

STD YET Yeterlilik Çalışması
Tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki gelişimlerin değerlendirilmesi ve mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.

STD DRT Tez
Bu derste öğrenciler Siyasi ve Sosyal Düşünceler alanında önemli bir problemin bir akademik danışman yönetiminde inceler. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişlemesine katkıda bulunmalı ve lisanstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.