Yüksek Lisans Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Durumu
SYC 501E POLITICAL PHILOSOPHY (3+0+0) ECTS 10 ZORUNLU
SYC 502E GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS (3+0+0) ECTS 10 ZORUNLU
SYC 503E FORMATION OF THE MODERN STATE (3+0+0) ECTS 10 ZORUNLU
SYC 504E METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES (3+0+0) ECTS 10 ZORUNLU
SYC 596E SCIENTIFIC RESEARCH, ETHICS AND SEMINAR (0+0+0) ECTS 5 ZORUNLU
SYC YLT THESIS (0+0+0) ECTS 30 ZORUNLU
SYC 505E SELECTED TOPICS IN CURRENT POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 506E POLITICAL GEOGRAPHY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 507E SCIENCE AND POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 508E URBAN AND ENVIRONMENTAL POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 509E LANGUAGE AND POLITICS (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 510E POLITICAL THOUGHT IN MODERN TURKEY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 512E SELECTED TOPICS IN TURKISH POLITICAL LIFE (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 514E CONTEMPORARY POLITICAL THEORY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 515E POLITICAL SOCIOLOGY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 517E ADVANCED ACADEMIC WRITING IN SOCIAL SCIENCES (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ
SYC 518E ANCIENT POLITICAL THEORY (3+0+0) ECTS 10 SEÇMELİ

SYC 501E Siyaset Felsefesi
Bu derste, Antik Yunan düşünürleri Plato ve Aristotle’dan başlayarak Modern Avrupa felsefecilerinin (Plato, Aristotle; Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche ve Rawls gibi) yazdıkları birincil metinler üzerinden siyaset felsefesi ve siyasal düşünürlerin farklı şekillerde dile getirdiği siyasetin temel sorularına (Örn: Siyasetin ya da devletin amacı nedir? Adalet nedir? Özgürlük ve Eşitlik Nedir?) verdikleri yanıtlar ele alınacaktır.

SYC 502E Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
Bu ders uluslararası sistemin ve küreselleşmenin tarihsel evrimini inceler. Derste 20. Yüzyılın gelişmeleri içerisinde küreselleşme; uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde küreselleşme; küreselleşme karşıtı görüşler; küreselleşmenin geleceği üzerinden uluslararası sistemin dönüşümü ve bu dönüşümün işgücü, çevre, insan hakları, diplomasi ve sürekli kriz dinamiklerine olan etkisi tartışılır.

SYC 503E Modern Devletin Oluşumu
Bu ders, Batı Avrupa’da ortaya çıkmış olan “modern devlet”in oluşum koşullarını feodalizmden başlayarak tarihsel bağlamı içerisinde incelenmektedir. Bu tarihsel süreçte “iktidar”, “meşruiyet”, “otorite” gibi olguların önemi vurgulanarak bugün “modern devlet” dediğimiz karmaşık bürokratik ve hukuksal kurumsallaşmanın hem tanımı yapılmakta hem de bu modele ilişkin çeşitli (post-yapısalcı ve diğer) eleştirel yaklaşımlar işlenmektedir. Son olarak da küreselleşme gibi günümüzün son gelişmeleri ışığında modern devletin geleceği tartışılmaktadır.

SYC 504E Sosyal Bilimlerde Yöntembilim
Bu ders, sosyal bilimlerde kullanılan yöntemleri ve sosyal bilimlerin epistemolojik esaslarını mütalaa eder. Bu ders; bilim felsefesi, sosyal bilim felsefesi, yorumbilim/hermönetik ve dil felsefesi, bilim sosyolojisindeki yaklaşımların incelenmesini içerir. Doğrulama, yanlışlama, fenomenoloji, araştırma programları, yöntembilimsel çoğulculuk, bilimsel paradigmalar, dil ve gerçeklik, bilginin söylev ve yapısı, yapısökümü, görecilik ve gerçeklik, bir sosyal kurum olarak bilim ve bilim siyaseti konularını içerir.

SYC 505E Güncel Siyasette Seçilmiş Konular
Bu ders 1929 Büyük Bunalımı’nın II. Dünya Savaşı sonrası ekonomi politikaları, finansal kriz teorileri, neoliberalizm ve neoliberalizmin toplumsal yapıya etkileri ve güncel ekonomik kriz gibi konulara odaklanacaktır. Ders, öğrencinin güncel politik meseleler hakkında, ilgili kuramsal bilgilerle donanmasını ve bu konulara eleştirel bir bakışla yaklaşabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

SYC 506E Siyasal Coğrafya
Bu ders siyasal olguların coğrafi ve mekansal boyutları üzerinde odaklanmaktadır. Derste zaman-mekan-toplum ilişkisi hakkında kuramsal yaklaşımlar; küresel, ulusal, bölgesel ilişki sistemlerine kuramsal yaklaşımlar; üretimin, dolaşımın ve değişimin mekansal kalıpları; devletin mekansal yapısı ve yeniden ölçeklenmesi ve yasal-kurumsal düzenlemeler; coğrafi ölçek politikaları; küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme, yeni bölge ve yerellikler; göç, ve yerleşme sistemlerinin politik boyutu gibi konular ele alınır.

SYC 507E Bilim ve Siyaset
Bilim ve siyaset ilişkisini bilim sosyolojisinin klasik tartışma metinlerini inceleyerek tartışmak ve bu ilişkinin güncel konularına eleştirel yaklaşım sağlayacak bilimsel tartışma biçimi ve yeteneğini geliştirmek dersin içeriğini oluşturur. Dersin hedefi öğrencinin bilim ve siyaset kavramlarını, bunların günümüzdeki kurumsallaşma biçimleri ve ilişkisini eleştirel olarak tartışabilme yetisini geliştirmektir. Modernizm, yapısalcılık, görecelik ve yapısalcılık-sonrası; Weber, Mannheim, Marcus, Merton, Polanyi, Schütz ve Herf’in klasikleşmiş metinlerini okuma ve tartışmada anahtar olacaktır.

SYC 508E Kent ve Çevre Siyaseti
Bu ders insanın ilişki kurduğu ve yapılandırdığı mekana dair siyasetin oluşmasına temel olan kavramlardan başlayarak kent ve çevre siyasetinin tartışılmasını kapsar. Kent ve çevre siyaseti genel olarak iktidar, yönetim ve sivil toplum çerçevesi içinde kalan kentsel fiziki mekanın üretilmesi ve doğal çevrenin tüketilmesi; merkezi ve yerel yönetimin kent ve çevre siyasetindeki rolü; çevre hareketi ve kentsel sosyal hareketler; küreselleşme; kurumsal düzenlemeler; yoksulluk; sosyal dışlanma gibi bir çok konu ile ilgilenir.

SYC 509E Dil ve Politika
Bu ders, çeşitli felsefi dil anlayışlarıyla politik felsefe ilişkisini üç ana yaklaşım çerçevesinden inceler. Derste Chomsky, Wittgenstein, Austin, Habermas ve Foucault’nun çalışmaları ele alınır. Ders, sosyal felsefecilerin dil anlayışının politik felsefelerini nasıl biçimlendirdiğini anlamayı amaçlar.

SYC 510E Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
Bu ders, Türkiye entelektüel hayatının oluşumunda hayli etkili olan 19. yüzyılın başlangıcı ile 1990’lar arasındaki döneme odaklanarak Türk siyasi ve toplumsal düşüncesinin oluşumunu incelemektetir. Bu dönem Türk siyasi hayatında etkin olan liberalizm, milliyetçilik, laiklik, korporatizm, tutuculuk ve feminizm gibi farklı düşünce akımlarının incelenmesini içerir.

SYC 512E Türk Siyasal Hayatında Seçilmiş Konular
Bu ders, Tanzimat’tan bugüne tarihsel olaylara bağlı olarak şekillenen çağdaş Türk siyasal sisteminin tarihi gelişimini ve köklerini ve Modern Türkiye’deki siyasal yapının anlaşılmasını sağlayacak genel bir çerçeve oluşturacaktır. Ders, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet’in ilanları, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Cumhuriyetin kuruluş süreçlerine ve “Cumhuriyetçilik,” “Milliyetçilik,” ve “Anayasacılık” tartışmalarına odaklanacaktır.

SYC 514E Çağdaş Siyaset Felsefesi
Bu ders çağdaş siyaset teorisine giriş niteliğindedir. Siyaset teorisinin ana metinlerinin incelenmesini içerir. Dersin ana ekseni siyasetin doğası; özgürlük, eşitlik, devlet, iktidar kavramları; toplumsal ve siyasal cemaat, hukuk ve adalet, demokrasi ve kamusal alandan oluşur.

SYC 515E Siyaset Sosyolojisi
Bu ders sosyal sınıf, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ve din gibi sosyo-politik olgularla; modern ulus devlet ve kurumlarının iktidarıyla; toplumsal ve siyasi hayatı şekillendiren güç dinamikleriyle; kimi zaman siyaseti şekillendiren modern ideoloji ve ütopyalarla; ekonomik ve kültürel düzeylere ilişkin yerel siyaset ve evrensel eğilimler arasındaki ilişkilerle; gündelik yaşamın mikro siyasetiyle ilgilenir.

SYC 518E Antik Siyaset Teorisi
Bu ders, Plato ve Aristo’nun, hukuk ve adalet kavramlarının ahdîliği ve suniliğine karşı olarak onun doğallığını savundukları siyaset felsefesine derinlemesine bir bakıştır. Plato ve Aristo’nun etik ve siyaset üzerine düşüncelerini Sokrates’in yargılanması ve idam edilmesi, antik sofistlik ve Pelopones savaşı ışığında inceleyeceğiz.

SYC 596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Bu ders tez yazma konusunda bilgi verme ve öğrencilerin fikirlerini geliştirmek ve diğer öğrencilere forum ortamında sunmasına imkân sağlar. Bununla birlikte, bu ders öğrencilerin bilgi topluluğu algısı içinde ilerleyen fikirler şeklinde tartışma yapmaları için fırsat sağlar ve tezlerin zamanında ve başarıyla tamamlanması için gerekli olan bilgi ve rehberliği öğrencilere sunar.

SYC YLT Tez
Siyaset Çalışmaları alanında önemli bir problemin bir akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular lisanstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.