Mezunlar ve Tezler

PROGRAM ÖĞRENCİ ADI YIL TEZ ADI
Yüksek Lisans CAHİT BOLLU 2009 Türk basınında 1950 seçimleri çerçevesinde din-siyaset tartışmaları / Discussions of religion-politics in Turkish media within the framework of 1950 elections
Yüksek Lisans CEMİL OZAN CEYHAN 2009 Osmanlı'da Darwin ve Darwinizm kitapları / Books on Darwin and darwinizm in Ottoman Empire
Yüksek Lisans ALPER ÖZKÖK 2009 Türk basınında 1930 Belediye Seçimleri / 1930 Municipal Elections in Turkish press
Yüksek Lisans İRFAN EMRE KOVANKAYA 2009 Being a worker in a small scaled indusrty zone: a perspective focusing on the workers' experiences around the problematic of class making in Terazidere/ Küçük ölçekli sanayi bölgesinde işçi olmak: Sınıf oluşumu bağlamında işçi deneyimleri odaklı bakış açısı, Terazidere örneği
Yüksek Lisans NURAY GÖL 2010 Türkiye'de kadın hareketine KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) bağlamında bir bakış / A survey on women movement in Turkey within the contex of KA-DER (Association for Supporting and Training Women Candidates)
Yüksek Lisans EKİN KADİR SELÇUK 2010 Luck, equality and justice in Rawls' theory / Rawls'un teorisinde şans, eşitlik ve adalet
Yüksek Lisans İPEK SAKARYA 2010 İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinde ilçe belediyelerinin rolü / The role of the local munıcıpalıtıes ın the urban regeneratıon projects of İstanbul
Yüksek Lisans ÖZDENİZ PEKTAŞ 2011 Neoliberal politikalar çerçevesinde sermayenin mahkum emeği kullanımı ve Türkiye örneği / In the context of neoliberal policies capital's exploitation of prisoner's labor and the case of Turkey
Yüksek Lisans MELİS BAŞ 2011 A critique of Jacques Ellul's view of technology: Facebook phenomenon as a case study / Jacques Ellul'un teknoloji görüşünün bir eleştirisi: İnceleme olarak facebook fenomeni
Yüksek Lisans ÖZGÜR TAŞKAYA 2011 Religion as a soft power in International relations / Uluslararası ilişkilerde yumuşak güç olarak din
Yüksek Lisans DAMLA DÖNMEZ 2011 The philosophy of art and politics: A comprehensive analysis of the role of western art in politics / Sanat felsefesi ve politika: Batı sanatı'nın politika'daki rolü üzerine kapsamlı bir araştırma
Yüksek Lisans AYFER GENÇ 2011 Genealogy of governmentality: from liberalism to neoliberalism / Liberalizmden neoliberalizme yönetimin soykütüğü
Yüksek Lisans BETÜL AKPINAR 2012 A review of Douzinas' reading of Judaic understanding of justice through the lenses of old testament and lacanian psychoanalysis / Douzinas'ın Yahudi adalet anlayışı okumasının eski ahit ve lakancı psikanalitik perspektifler yoluyla bir eleştirisi
Yüksek Lisans MURAT ÜÇOĞLU 2012 The formation of neoliberalism in Turkey and the economic rise of conservative Islam: A crucial coalition in the 1980s / Türkiye'de neoliberalizmin oluşumu ve muhafazakar İslamın ekonomik yükselişi: 1980'li yıllarda önemli bir ittifak
Yüksek Lisans DEVRAN KORAY ÖÇAL 2013 The development and transformation of the İslamic publishing field: The cases of Nesil and Timaş / Türkiye'de İslami yayıncılık alanının gelişimi ve dönüşümü: Nesil ve Timaş örnekleri
Yüksek Lisans GİZEM ERTÜRK 2013 The role of religion in Turkey's accession to EU: an obstacle? / Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği sürecinde dinin rolü: Bir engel mi?
Yüksek Lisans İBRAHİM MERGEN 2013 From Marx to Lacan and to Badiou: Towards the ethics of Marxism / Marx'tan Lacan ve Badıou'ya: Marksizm'in etiğine doğru
Yüksek Lisans YILDIZ YILDIRIM 2013 Cultural memory in post -1937-1938 Dersim laments: Reflections on trauma and violence / 1937-1938 sonrası Dersim ağıtlarında kültürel bellek: Travma ve şiddet yansımaları
Yüksek Lisans DAMLA ASLI ALTAN 2013 Social agents, national states and international institutions: Restructuring of higher education in Turkey and the Bologna process / Sosyal özneler, ulusal devletler ve uluslararası kurumlar: Türkiye'de yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması ve Bologna süreci
Yüksek Lisans İKBAL BOZKAYA 2014 Apolitical freedom / Apolitik özgürlük
Yüksek Lisans ERDAL KURĞAN 2014 Mukaddime'de ve Leviathan'da devlet anlayışı / The concept of state in Muqaddimah and Leviathan
Yüksek Lisans BAHAR MARAL 2014 Kıbrıs sorunu ve Annan Planı çerçevesinde Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği ilişkileri / Relations between Turkey, Greece and the European union within the context of the Cyprus issue and the Annan Plan
Yüksek Lisans ZEYNEP NUR AYANOĞLU 2015 Rethinking conflictual destructivity: A normative inquiry on the impact of political conflict on political belief system / Çatışsal yıkıcılığı yeniden düşünmek: Siyasal çatışmanın siyasal inanç sistemine etkisine dair normatif bir inceleme
Yüksek Lisans GÖZDE ARİN 2015 Does humour need to be justified?: An inquiry on humour as political phenomenon / Mizah meşrulaştırılmak zorunda mıdır?: Politik bir olgu olarak mizah üzerine bir araştırma
Yüksek Lisans ÜMMÜ GÜLSÜM BEKTAŞ 2016 Economic development and the state: Industrial upgrading policies in Turkey, the case of Manisa / Ekonomik kalkınma ve devlet: Türkiye'de sanayide niteliksel sıçrama politikaları, Manisa örneği
Yüksek Lisans BÜŞRA KIRKPINAR 2016 Blasphemy between free speech and hateful speech / Özgür ifade ve nefret söylemi bağlamında dine hakaret (Küfür)
Yüksek Lisans ŞELALE ÖZDEMİR 2016 The politics of sport: A conceptual analysis / Sporun siyaseti: Bir kavramsal analiz
Yüksek Lisans GÖRKEM GİRAY 2016 What justifies resistance? Resistance as the necessity of freedom / Direnişi ne haklılaştırır? Özgürlüğün zorunluluğu olarak direniş
Yüksek Lisans ÖZER BARIŞ TUNÇEL 2016 The critique of political hypocrisy: A conceptual analysis / Siyasal ikiyüzlülüğün eleştirisi: Bir kavram analizi
Yüksek Lisans ELİF ŞAHİN 2017 An environmental justice analysis of hydroelectric power plant protests in Turkey in 2002-2016 years / Türkiye'de 2002-2016 yılları arasında meydana gelen hidroelektrik santrali protestolarının çevresel adalet çerçevesi üzerinden analizi
Yüksek Lisans YILMAZ DURMAZ 2017 The role of the ASEAN way in Vietnam's South China Sea policy towards China / Vietnam'ın Çin'e yönelik Güney Çin Denizi politikasında ASEAN Yolu'nun rolü
Yüksek Lisans ONUR ERDAL KÖKERER 2017 Hegel and liberalism a comparison of Hegel and Rawls' political philosophy / Hegel ve liberalizm Hegel ve Rawls'un siyaset felsefelerinin karşılaştırılması
Yüksek Lisans MAGDA MKHEIDZE 2018 Hegel's republican idea of freedom: A comparision between Hegel's idea of freedom and Pettit's freedom as non-domination / Hegel'in cumhuriyetçi özgürlük anlayışı: Hegel'in özgürlük idesi ile Pettit'nin tahakkümsüzlük olarak özgürlük yaklaşımlarının karşılaştırılması
Yüksek Lisans SALİHA BAYIR 2018 The naturalistic fallacy in Hume's moral and political philosophy / Hume'un ahlak ve siyaset felsefesinde doğalcılık yanılgısı
Yüksek Lisans İSMAİL KİRACI 2019 China's 'Belt and Road Initiative' and its possible outcomes on global politics from a Neo-Gramscian perspective / Çin'in 'Kuşak ve Yol Projesi' ve küresel siyaset üzerine etkileri üzerine Neo-Gramscı perspektiften bir inceleme
Yüksek Lisans ZEYNEP CANSU KÜÇÜKSEYMEN 2019 A comparative analysis of tripartite political psychology in Plato and Freud / Platon ve Freud'un iç parçalı politik psikolojilerinin karşılaştırmalı analizi
Yüksek Lisans KEMAL BARAN BARLAS 2019 The role of ethical individualism in Marx's thought / Marx'ın düşüncesinde etik bireyciliğin rolü
Yüksek Lisans DİLEK ZEHRA ÇETİNKAYA 2019 In defense of utopian thought / Ütopyacı düşüncenin savunusu
Yüksek Lisans AHMET BİLAL KURU 2019 What justifies civil disobedience? / Sivil itaatsizliği ne meşru kılar?
Yüksek Lisans ECE DENİZLİ 2019 Politics and music: Music as a means to politics and politics as a means to music / Siyaset ve müzik: Siyasetin aracı olarak müzik ve müziğin aracı olarak siyaset
Yüksek Lisans CANSU TECİR 2019 Political philosophy and the problem of poverty: A hybrid approach / Siyaset felsefesi ve yoksulluk problemine melez bir yaklaşım
Yüksek Lisans AYTEN TUANA RENDECİ 2019 A conceptual analysis of war in Thucydides and Hobbes / Tukidides ve Hobbes'ta Savaşın kavramsal bir analizi
Yüksek Lisans HARİKA SÜSLÜ 2020 Ideology and truth: A gramscian perspective on the structure of modern political propaganda / İdeoloji ve doğruluk: Modern siyasi propagandanın yapısına gramşiyan bir bakış açısı
Yüksek Lisans ÖZGENUR AKTAN 2020 Understanding planetary security: A post-humanist paradigm in approaching energy security and climate crisis / Gezegen güvenliğini anlamak: Enerji güvenliği ve iklim krizine yaklaşımda insan ötesi bir paradigma
Yüksek Lisans CAROL CHIA JUNG LIN 2021 Production of the Taiwanese identity: The role of the Sunflower Movement / Tayvan kimliğinin üretimi: Ayçiçeği Hareketinin rolü
Yüksek Lisans AHMET OPUT 2021 An analysis of American global hegemony from a neo-gramscian perspective / Neo-gramsci perspektiften Amerikan küresel hegemonyasının analizi
Doktora İKBAL BOZKAYA 2021 Action-guiding virtue ethics: The indispensability of practical wisdom and eudaimonia / Eylem kılavuzluğu sağlayan erdem etiği: Pratik bilgelik ve eudaimonia kavramlarının zorunluluğu
Yüksek Lisans MELİH CAN KIZMAZ 2022 Contemplating climate justice with the natural law: The application of climate citizenship through public policies at the local level / İklim adaleti'ni doğal hukuk ile düşünmek: İklim vatandaşlığı'nın kamu politikaları ile yerel düzeyde uygulanması
Yüksek Lisans EZGİ MERİÇ BAŞ 2023 Reconsidering urban political theory: A care based approach / Kentsel siyaset teorisini yeniden düşünmek: Bakıma dayalı bir yaklaşım
Yüksek Lisans AYŞE NUR AKSU SEZGİN 2023 Politics of fear: investigating the role of potential use of power in restricting citizen's freedom / Potansiyel güç kullanımının yurttaşların özgürlüğünü sınırlamadaki rolü
Yüksek Lisans EDANUR ERARSLAN 2023 Hubris: A conceptual analysis and its influence on individuals and societies / Hubris: Bireyler ve toplum üzerindeki etkisi çerçevesinde kavramsal bir analiz